UBR|I-Interim Rijk zet zich in voor behoud, ontwikkeling en rijksbrede inzet van aanwezig talent binnen de overheid en het stimuleren van kennisdeling.  We zorgen ervoor dat I-professionals  hun expertise kunnen inzetten waar deze het meest nodig is.

UBR|I-Interim Rijk is een  dynamische overheidsorganisatie in project- en programmamanagement op het gebied van informatievoorziening(IV) en ICT. Door de kennis en ervaring van de medewerkers  en het interdepartementale werken draagt UBR|I-Interim Rijk bij aan de uitwisseling en borging van kennis op IV en ICT gebied.

Het voordeel van I-Interim Rijk is dat zij snapt hoe de Rijksoverheid werkt. De collega’s van I-Interim Rijk hebben opdrachten gedaan bij andere departementen en uitvoeringsorganisaties. De kennis die ze daar hebben opgedaan nemen zij mee. Hans Schutte, Directeur-Generaal Dienst Uitvoering Onderwijs

UBR|I-Interim Rijk is onderdeel van Uitvoeringorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en bemiddelt uitsluitend voor rijksambtenaren.