Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op www.I-InterimRijk.nl gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

1. Inleiding

Deze privacyverklaring gaat over het gebruik van uw persoonsgegevens door UBR|I-Interim Rijk (verder: IIR). Deze verklaring geldt voor alle gevallen waarin uw persoonsgegevens door of in opdracht van IIR worden gebruikt. Deze verklaring is een verbijzondering van de verklaring van UBR, te vinden op: https://www.ubrijk.nl/privacy.

IIR respecteert uw privacy en gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. IIR houdt zich hierbij aan de privacywetgeving. De belangrijkste privacywet is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Naast de AVG zijn er ook andere wetten waarin specifieke regels staan over het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld de Ambtenarenwet en de Wet elektronische bekendmaking.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

3. Waarvoor verwerkt IIR persoonsgegevens?

IIR verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doelen. Deze specifieke privacyverklaring geldt voor alle persoonsgegevens die IIR daarvoor nodig heeft.

4. Wie is verantwoordelijk voor het gebruik van mijn gegevens?

De minister en staatssecretaris van BZK en de afnemers van de diensten van IIR zijn de zogeheten verwerkingsverantwoordelijken. Zij beslissen welke persoonsgegevens worden gebruikt, voor welk doel en op welke manier. Zij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de wet worden gebruikt. U kunt hen hierop aanspreken.

5. Op grond waarvan gebruikt IIR mijn gegevens?

IIR mag uw persoonsgegevens alleen gebruiken als een van de volgende situaties zich voordoet:

  • u heeft toestemming gegeven voor het gebruik (bijv. bij het stellen van een vraag, bij de registratie voorafgaand aan het solliciteren bij I-Interim Rijk);
  • het gebruik is nodig voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst die met u is gesloten, bijvoorbeeld als u een dienst levert aan of afneemt van IIR;
  • het gebruik is nodig om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een aanstelling hebt bij IIR;
  • het gebruik is nodig voor de publieke taak of
  • het gebruik is nodig voor een gerechtvaardigd belang.

6. Hoe beschermt IIR mijn gegevens?

IIR voldoet aan de AVG door passende maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dat doet IIR met zowel technische als organisatorische maatregelen. Hier zijn rijksbreed afspraken over gemaakt. Meer informatie over deze afspraken vindt u hier.

7. Hoe lang bewaart IIR mijn gegevens?

Op grond van de AVG mag IIR uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het bereiken van het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Na verloop van de bewaartermijn worden uw gegevens vernietigd of geanonimiseerd. In sommige gevallen volgen de bewaartermijnen uit de wet, in andere gevallen stelt IIR die vast (2 jaar na afloop dienstverband of sollicitatie).

In bepaalde gevallen komen de gegevens op grond van de Archiefwet in aanmerking voor archivering in het algemeen belang. In dat geval worden de gegevens na verloop van tijd overgebracht naar het Nationaal archief.

8. Welke rechten heb ik?

Op grond van de AVG kunt u verzoeken om:

  • inzage in uw gegevens;
  • correctie en verwijdering van uw gegevens;
  • beperking van het gebruik van uw gegevens.

Er kunnen redenen zijn waarom uw verzoek niet kan worden ingewilligd. Als dat het geval is, dan zal IIR dit goed aan u uitleggen.

In bepaalde gevallen heeft u ook recht op:

  • uw gegevens in digitale vorm;
  • bezwaar tegen de gegevensverwerking.

9. Contact over uw rechten?

Uw verzoek op grond van de AVG (zie hierboven) kunt u indienen door een brief te sturen naar IIR, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag of via het contactformulier.

U ontvangt in beginsel binnen een maand een beslissing op uw verzoek. Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u hiertegen bezwaar en beroep instellen. Zie hier meer over bezwaar en beroep.

10. Heeft u vragen of klachten?

Meer informatie over de privacywetgeving vindt u op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens. Voor vragen kunt u contact met BZK opnemen via contactformulier (https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier), telefonisch via nummer 1400 of door een brief te schrijven naar postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

BZK heeft een functionaris voor gegevensbescherming. Deze functionaris houdt intern toezicht op de privacywetgeving. U kunt contact met deze functionaris opnemen via postbusfg@minbzk.nl.

De Autoriteit persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U heeft het recht om bij de autoriteit een klacht over BZK in te dienen. Voor meer informatie hierover zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons of bel 0900 - 2001 201.